Salgs- og leveringsbetingelser

salgs- og leveringsbetingelser gældende for køb og leverancer fra UN Mobilkraner A/S

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. UN Mobilkraner A/S benævnes i det følgende som sælger. Kunden som køber.

1. tilbud og accept

Med mindre andet er anført gælder et tilbud fra sælger i en måned fra tilbudets datering.

Kundens skriftlige accept skal være uden forbehold og være sælger i hænde inden acceptfristens udløb. Såfremt accepten måtte være uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. Sælger er ikke bundet af acceptens indhold, medmindre sælger skriftligt har accepteret det nye tilbud og det klart fremgår af omstændighederne, at sælger har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

2. priser

Opgivne priser i tilbud og på ordrebekræftelser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunktet gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser, materialepriser, lønninger og fremstillingsomkostninger. Ændringer i prisen for ovennævnte eller ændringer i satser, kurser eller omkostninger frem til leveringstidspunktet, berettiger sælger til at regulere de tilbudte/ordrebekræftede priser tilsvarende.

3. levering

Levering fra sælger sker "ab fabrik" på sælgers adresse. Forsendelse sker - med mindre andet er aftalt i tilbud eller ordrebekræftelse - for købers regning og risiko. Såfremt sælger måtte vælge at afsende til køber, vil sådan afsendelse ske som fuldmægtig for køber. Den transportretlige råderet forbliver dog i dette tilfælde hos sælger, der vil være berettiget til af afsende mod fragtefterkrav. Forsendelsen vil normalt ske ad landevej. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor sælger har modtaget fuldstændige oplysninger om ordrens effektuering, herunder har modtaget alle nødvendige tekniske detaljer, tegninger og formaliteter. Alle leveringsterminer, der er aftalt i tilbud eller ordrebekræftelser, er omtrentlige. Sælger tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen i tilbudsperioden.

4. Betaling

Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen netto kontant ved levering. Ved for sen betaling påløber rente fra forfaldsdagen med 1,2% pr. løbende måned.

5. ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling har fundet sted. Ved reparation forbeholder sælger sig at udøve tilbageholdsret i det reparerede, indtil betaling har fundet sted.

6. afhjælpning

Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, er sælger berettiget til at foretage afhjælpning. Mangelafhjælpningen foretages efter sælgers bestemmelse på sælgers eget værksted. Transport til og fra værkstedet/sælgers forretningsadresse sker for købers regning og risiko. I tilfælde af uberettiget reklamation er sælger berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført sælger.

7. reklamation

Køber forpligtiger sig til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes skriftligt over for sælger straks efter, at en mangel er eller burde have været opdaget. For såvel køb som reparationsarbejde gælder en absolut reklamationsfrist på 6 måneder.

8. force majeure

I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførelsesforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover sælger ikke er herre, er sælger berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Kunden kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullation kræve skadeerstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod sælger.

9. ansvarsfraskrivelse

I tilfælde af forsinkelse, mangler eller andet ansvarspådragende forhold, der direkte kan tilregnes sælger, er sælger ansvarlig for kundens dokumenterede og direkte tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Derimod er sælger ex. ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes sælgers leverandør. Der ydes i ingen tilfælde erstatning for købers eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold til tredjemand. Sælger fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at sælger ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod sælger.

10. værneting og lovvalg

Som værneting for enhver tvist mellem parterne er Retten i Silkeborg, Torvet, 8600 Silkeborg. Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tivst mellem parterne.

Sorring, den 30.01.2001

Download salgs- og leveringsbetingelserne her

youtube ikon linkedin ikon facebook ikon mail ikon

Denne hjemmeside benytter cookies til at huske dine indstillinger og til statistik