Allmänna köp- och leveransvillkor

allmänna köp- och leveransvillkor vid köp och leveranser från un mobilkraner ab

Nedanstående villkor gäller om inte annat skriftligen avtalats. UN Mobilkraner AB benämns i fortsättningen Säljaren.

1. anbud och accept

om inte annat anges gäller Säljarens anbud en månad från anbudets datering.

Kundens accept skall vara skriftlig, utan förbehåll och vara Säljaren till handa före anbudstidens utgång. Om accepten inte överensstämmer med anbudet, anses accepten utgöra ett nytt anbud. Säljaren är inte bunden av den orena accepten om inte Sâljaren skriftligen accepterar ändringarna och det klart framgår av omständigheterna att Säljaren har uppmärksammat ändringarna.

2. priser

I anbud och orderbekräftelser uppgivna priser är baserade på vid varje respektive tidpunkt gällance försäljningspriser, tullsatser, valutakurser, materialkostnader, löner och tillverkningsomkostnader.  Förändringar i ovanstående priser och kostnader liksom ändringar i skattesatser, kurser eller omkostnader fram till leveranstidpunkten, ger Säljaren rätt att i i enlighet därmed justera i anbud och orderbekräftelser uppgivna priser.

3. leverans

Leverans sker fritt fabrik ("Ex Works") på Säljarens adress. Transport sker om inte annat har avtalats och angetts i anbud eller orderbekräftelse, för Köparens räkning och på Köparens risk och bekostnad. Om Säljaren väljer att skicka godset till Köparen, ges transportuppdraget för Köparens räkning varvid Säljaren har Köparens fullmakt. Säljaren råder över val av transport och äger rätt att skicka godset mot efterkrav. Transport sker normalt per landsväg. Leverandtiden räknas från den dag som Säljaren har mottagit fullständiga uppgifter om utförande inklusive ritningar, andra tekniska handlingar och övrig nödvändig information.

4. Betalning

Om inte annat är avtalas skall betalning ske netto vid leverans. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen med en månatlig ränta om 1,2%.

5. Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig äganderätten till godset indtill dess full betalning har skett. Vid reparation och arbete på Köparens egendom, äger Säljaren rätt att hålla inne godset intill dess full betalning har skett.

6. avhjälpande av fel

vid fel i godset för vilket Säljaren skall svara, äger Säljaren rätt att avhjälpa felet. Avhjälande sker efter Säljarens val i Säljarens verkstad. Transport till och från verkstaden sker for Köparens räkning och på Köparens risk. Om det efter Köparens reklamation framkommer att det inte föreligger något fel för vilket Säljaren skall svara, har Säljaren rätt till ersättning för nedlagt arbete och för de omkostnader som reklamationen har inneburit.

7. reklamation

Det åligger Köparen att omedelbart vid leverans undersöka godset eller tjänsten. Skriftlig reklamation skall framställas omgående efter att felet har upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation får inte i något fall framställas senare än efter sex månader från leverans.

8. force majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder för Säljaren om de medför att avtalets fullgörande hindras eller bliver oskäligt betungande: strejk, lockout, brand, översvämning, större maskinskador, omfattande driftstörningar, krigstillstånd, in- och utförselförbud, beslag, myndighetsbud, ishinder, haveri och förlisning, dröjsmål vid transport, utebliven eller felaktig leverans från underleverantor, råvaru- och energibrist samt varje annan omständighet som Säljaren inte råder över. I händelse av ovanstående ägare Säljaren rätt att skjuta upp eller annullera ordern. Köparen har i ovanstående situation inte rätt till skadestånd eller någon annan ersättning från Säljaren.

9. ansvarsfriskrivning

I händelse av försening, fel eller annat ansvarsgrundande förhållande som direkt kan åläggas Säljaren, skall Säljaren ersätta Köparen för Köparens dokumenterade och direkta förlust i enlighet med svensk rätt. Säljaren är inte ansvarig för Köparens direkta skada vid försening, om Säljarens leverantör är ansvarig för förseningen. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för skador som godset orsakar på fast eller lös egendom liksom på person samt följderna av sådan skada, om inte annat följer av tvingande regler i produktansvarslagen. Köparen skall hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren inte ansvarar för gentemot Köparen. Köparen åtar sig att i förekommande fall inte göra foruminvänding, utan att låta sig inståammas till samma domstol som behandlar produktansvarsfrågan mot Säljaren.

10. tillämpelig lag

Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med detta skall avgöras i Stockholms tingsrätt som första instans. Alla tvister mellan parterna skall avgöras enligt svensk rätt.

Jordbro, den 18.09.2012

Ladda ned villkor här

youtube ikon linkedin ikon facebook ikon mail ikon

Denna webbplats använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och statistik